Fjerritslev Avis 3. juli 1945

Silde-Eventyr ved Havet.

     Paa Destruktionsanstalten i Fjerritslev har man travlt med at behandle store Mængder Skidtfisk, der driver ind ved Slettestrand og Thorupstrand.

    Hver sommer plejer der at drive store mængder af skidtfisk ind ved Han Herreds Kyst. Ogsaa i Aar kan der tales om Silde-Eventyr ved Havet, idet der siden i gaar morges ved Slettestrand har staaet enorme stimer af smaasild. Skidtfiskene, der staar cirka 15 favne fra land, staar i store, mørke stimer og kan tydeligt ses, naar man staar inde paa stranden.

    Siden i gaar morges har der været stor aktivitet mellem fiskerne, der ikke engang behøver at gaa ud i baadene for at faa fangst. Man fanger fiskene paa den simple maade, at man trækker voddet ind gennem stimerne, hvorefter voddet er smæk fyldt med smaa, glinsende fisk, der slæbes ind paa stranden, hvorfra de paa lastbiler transporteres til Fjerritslev Andels-Svineslagteris Destruktionsanstalt, hvor fisken behandles.

Ogsaa ved Thorupstand er der en mængde Skidtfisk, der ligeledes transporteres til Fjerritslev.

Travlhed paa Destruktionsanstalten.

    Sammen med Direktør Callisen havde vi i formiddags lejlighed til at se, hvorledes skidtfisken behandles paa Destruktionsanstalten. Lastbilerne kører fisken direkte op i Destruktionsanstaltens øverste etage, hvorfra fiskene styrtes ned i Tørsmelteren, hvor de saa bliver brændt til en masse, der nærmest ligner fugtigt sand. Efter et ophold i Tørsmelteren paa ca. 1 Time, hvor massen bliver steriliseret, bliver den raget ud af de store tromle og gaar herfra hen i Tørretromlen.  Efter processen i Tørretromlen bliver massen lagt til afkøling for senere at blive hældt i sække som Fiskemel. Inden hver sække forlader Destruktionsanstalten, bliver der taget en prøve, der sendes ind til analyse for at Andelshaverne kan være sikre paa, at den Fiskemel, Destruktionsanstalten leverer, er, som den skal være.

    Der er Forskel paa Skidtfiskene, idet de større Sroaqtsild indeholder en del Olie.

Disse fisk kommer efter opholdet i Tørsmelteren under behandling i en hydralisk presse, der med 300 Atmosfæres tryk presser Olien ud af fiskemassen, der derefter bliver til Fiskemelskager. Olien, der presses ud af fisken, bliver opsamlet i en beholder, hvor den bliver raffineret.

Paa Destruktionsanstalten er man naturligvis særligt interesseret i de olieholdige skidtfisk, idet Olien udgør en væsentlig del af fortjenesten.

 Der behandles 4/2 Mill. Smaasild i Døgnet.

    Paa vor forespørgsel oplyser Direktør Callisen, at man paa Destruktionsanstalten i gaar og i dag kommer op paa ca. 30 tons skidtfisk, hvilket vil sige, at man har behandlet ca. 4.500,000 fisk i hvert døgn.

Der arbejdes i hold døgnets 24 timer, idet det gælder om at faa fisken behandlet saa hurtigt som muligt, for at der ikke skal opstaa forraadnelse, ligesom fodringsværdien nedsættes, jo daarligere fisken er. Man regner med, at 25 pCt, af skidtfiskene kan udnyttes til fiskemel.

    Paa Destruktionsanstalten er man naturligvis interesseret i at aftage skidtfisken, ikke alene for fortjenestens skyld, men ogsaa, fordi det er et kærkomment fodermiddel, der til en rimelig pris kan afsættes til Andelshaverne.

Efter hvad der oplyses fra Slettestrand i eftermiddags, er der fortsat store stimer af skidtfisk ud for kysten og man regner med, at det vil vare ved saa længe vinden er i sydlig eller østlig retning.

Sidste Aar varede Silde-Eventyret 10-20 dage. men i Aar haaber man, det vil vare endnu længere tid, da det jo betyder ekstra fortjeneste for saavel fiskere som Destruktionsanstalten.