Fjerritslev Avis d. 30. april 1930

Militærøvelse ved Aggersund.

Det blev en saare interessant Øvelse, der i Onsdags blev afholdt ved Aggersund.

Man vidste, at store Styrker af alle Vaabenarter under natmanøvring var i Drift mod Aggersund, hvor Norpartiet skulde tiltvinge Overgang over Sundet i Ro og Orden.

Da krigskororrespondenten for flere Blade, ca. Kl. 9 Form. Ankom til Aggersund Nord og med Ekspresfærge landede ved søndre Aggersund, stod Situationens Alvor ham straks klar:

Her skulde være Krig. Felttelegraf, Kanoner kørt op paa Landevejene mod Øst og Vest, Skyttegravene besat, af Infanteri, Pigtraadshegnene i Orden, ”Vestkysten” med Transportbaade ved kalkværkets Anløbsbro, - kun Fjenden manglede.

     Og kl. blev 10. inden de første Dragoner saas i det fjerne, mod Syd. Samtidigt øjnedes lange Infanterikolonner paa Bakkerne ved Næsborg Kirke.

Det satte fart i Maskineriet, ”Vestkysten” fik Fyr under Kedelen, Motorordonanserne fo`r af Sted i alle alle Verdenshjørner, Kanonerne raslede af sted til Færgestedet, færgedes over, gik straks i Stilling og dundrede løs paa Dragonerne, der foretog et imponerende flot Angreb op af Næsborg Bakkerne, i strakt Kariere og hvirvlede en Støvsky i Vejret, der mindede om vore bekendte Foraars sandstorme.

     Det blev Dagens Clou!  Infanteriet fik Benene paa Nakken og ankom snart efter til ”Vestkysten”. 10. Regiments rekylafdeling med de ”nuttede” smaa Islændere besørgedes over af Færgen. Imedens aabnede 1/2 Batteri paa Aggersborg Kirkebakke og et andet ved  ”Mejeriet ”Aggersund” Ilden mod de fremstormende Fjender.

Nordpartiets Trods kom jagende sydfra med Rytteri i Hælene, men Skyttegravsmandskabets Ild mejede dem ned, og Pigtraaden standsede de overlevede.  Rekylisterne tog under Transporten af Korpset, Fjenden under velvillig Behandling.

Behandlingen og alt forløb i skønneste Orden. Men det var gaaet saa glat under alvorlige Forhold, er vist tvivlsomt.

Fjenden trængte haardt, og den stærke Strøm afskar paa Forhaand alle Broslagningsplaner.

     I Aggersund Nord vrimlede med interesserede Tilskuere. Saa langt som fra Brovst var de komne.  Kroen fik sikkert en stor Dag.

Ved Middagstid telefoneredes der derfra, at Kanonerne dundrede løs ved Aggersund, saa Kuglerne trillede gennem Byens Gader.  De trætte Jenser, har sikkert ladet Propperne knalde, da de først slap over, for trætte var de.

Oppe i Løbegravene laa en og sov med Hovedet paa et Bræt, indtil Røgen fra Kammeraternes Kaffebaal vækkede ham. –

     En Skuffelse var det, at Regimentsmusiken ikke gav den haabede Eftermiddagskoncert.

Men Trommen var blevet slaaet i Stykker i Nibe, saa man var undskyldt.

Natten til onsdag indkvarteredes 30. Batalion og Rekylkorpset i Aggersund og nærmeste Byer, og i Nat drømmer alle raske Drenge Nord og Syd for Aggersund om Kæmpeslaget ved Limfjorden.

     Øvelsen ved Aggersund var et afsluttende Led i en større Øvelse, som

2. Generalkommando havde givet Ordre til.

Da Øvelsen Kl. 8 Tirsdag Aften begyndte, supponeredes en fra Syd fremtrængende Fjende (rødt Parti) at staa i Nærheden af Rold Skov. Fjenden angreb i Nattens Løb heftigt ”Danskerne” (hvidt Parti), drev dem foran sig i to store Styrker henholdsvis mod Aggersund og Aalborg.  Sidstnævnte Sted var det hele Aalborg Rekrutskole, som var i Ilden og saaledes fik Ildaaben i Limfjorden.