KLIM PLANTAGE (Søndre Skov) 1900 - 1930

festpladsen

Fjerritslev avis d. 18/5-1900: Fattiggårdsplantagen i Klim.

Thorup-Klim Kommune havde den heldige ide i 1885, at indtage et par Tdr. land, lavt beliggende, med lyng eller pors bevokset stykke ejendom, tilhørende fattiggården, til beplantning. Der blev plantet hovedsalig el. Denne Plantage er senere blevet udvidet et par gange, sidste gang i år. Plantagen har hidtil ligget upåagtet hen, den tog sig lille ud fra landevejen, adgangen til den var vanskelig, og selve plantningen var med sin frodige undervækst af Ahorn, Hassel og Røn uigennemtrængelig.

Sognerådet vil, efter opfordring af Plantør Brüel, V. Thorup, nu lavet spadserestier, som skal udmunde i en festplads. Nu behøver folk ikke længere at tage bort for at komme i en skyggefuld skov, idet der både er læ og skygge i overflod, og plantagen vil sikkert blive benyttet til småudflugter, skoleskovture, afholdsfester o. lign. Det står Kommunen fri for ved sådan lejlighed at opkræve en lille entre´ til hjælp til gangenes vedligeholdelse.

I 1900 blev der oprettet spadserestier, anlagt festplads, talerstol og flagstang.

Grundlovsfesten i Klim Plantage er 1. gang omtalt i Fjerritslev Adresseavis i 1903, med Frøstrupkredsens Venstreforening som arrangør. Det fortsatte hvert år til og med 1927, hvor Grundlovsfesterne blev videreført af  nyoprettet Grundlovsudvalg.      Ifølge Fjerritslev Adresseavis LOKAL NYT, 1903 var der 1200 mennesker til Grundlovsmøde i Klim Plantage. I 1915 var prisen for adgang 25 ører – Børn under 14 år, der er ifølge med forældre, fri adgang, afholdsbeværtning og musik af Sands orkester.

I  1918 var der 1200 mennesker til grundlovsfesten i Klim s smukke plantage. Det var muligvis fordi at Grundlovsfesten i Fjerritslev blev aflyst, på grund af at de ikke kunne få bevilling til dans. Der havde været annonceet flere gange i Fjerritslev Avis om mødet.

På initiativ af Otto Græsbøll, Vust samledes repræsentanter fra Gøttrup, Klim og Holme Ungdomsforeninger og Gøttrup, Klim og Vust Afholdsforeninger, Bejstrup Ungdomsforening og Manstrup Afholdsforening, hvor der skulle nedsættes et udvalg til afholdelse af Grundlovsfester i Klim Plantage. Bejstrup Ungdomsforening og Manstrup Afholdsforening trak sig.

Det første udvalg bestod af Lærer Mortensen, Gøttrup, Snedker Hansen, Klim, Oluf Lukassen, Klim,  Frk. Riskjær, Holme,  Thomas Madsen, Holme,   Niels Svaneborg, Vust. Lærer Mortensen, Gøttrup blev formand. Dette udvalg holdt nu Grundlovsmøderne til 1940, hvor  Han Herreds Samvirkende Ungdomsforeninger overtage Grundlovsfesterne i Fremtiden, på betingelse af at Grundlovsfesterne stadig blev holdt i Klim. Denne forening overtog Flagene. Der var Grundlovsfest i Plantagen til 1959.

I 1928: var der Koncert af Aalborg Regimentsmusik. Sange af Klim sangkor, som består af ca, 25 damer og herrer.  ”På Kastelvolden” opføres. Entre prisen er nu steget til: Voksne 50 ører, børn 25 ører.  Dagen slutter med bal på åben dansegulv inde mellem plantagens træer, som i nogen måde gav ly for den kolde vestenvind. Beværtning på pladsen ved Bager Vestergaard, Thorup.  Dansegulvet var lejet af Kettrup Sygekasse.

Af udgifter kan nævnes: Dansegulv 62 Kr. – Kontrol 28 Kr. – Musik 198 Kr. – Lysinstallation 33 Kr. – Sminkning 6 Kr. – Lys 1, 88 Kr. – Trykning af Annonce 56,56 Kr. - Talerne skulle have henholdsvis 50 Kr. og 30 Kr.

 

Fjerritslev Avis 20. maj 1930:   BREVKASSEN:

 Klim Plantage:

Den lille Lund, som i daglig tale bærer dette navn, er i sin tid plantet af daværende Sogneråd i kærlighed til plantningssagen og til pryd for egnen. Efter sigende var det afdøde Gårdejer og Landstingsmand, Jens Simonsen Vestergaard, der gentagende og ihærdig først tanken frem, indtil den vandt tilslutning og blev til virkelighed, og sikkert er der mange i de ca. 40 år, hvor plantagen har kunnet bære navn som sådan, der har glædet sig ved denne, både til daglig ved en lille tur rundt i dens lune gange og ved festlige lejligheder, når fremmed fra nær og fjern stævnede sammen til fest, af hvilke der i årenes løb er holdt   mange. Sognerådet har da også som årene er gået, stadig følt sit ansvar for at holde plantagen vedlige, både hvad hugning og plantning m. m. angår. Som et led i dette for at skaffe underlæ, blev der for nogle år siden plantet ædelgran (mod vest) ligesom der blev indplantet bøg længere inde. Dog har det af og til knebet med at træerne, navnlig de små, har kunnet få lov til at gro i fred, da besøgende, navnlig i forårstiden, har foretaget plukning af grene. Det blev da nødvendigt at opsætte tavler med forbud derimod. Det synes dog ikke nu at være tilstrækkeligt, thi træerne er nu så stærk ribbede, at det er en ynk at se; nævnte ædelgranner er så stærk plukkede, at der næsten ikke  findes en gren på dem i mandshøjde, ligesom de indplantede bøg er mishandlede på det grusomste. Dog vil man herved henstille til alle, som besøger plantagen: ”Vær med til at beskytte og værne om denne lund i vor så skovfattige egn, således at den påtænkte lukning ikke bliver nødvendig”.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jens Mølbæk.

 Ps. Klim Landsbyforenings bestyrelse henvendte sig i efteråret 2009 til kommunen for om muligt at købe Sønderskov for 1 krone og istandsætte den. Kommunen var ikke rigtig klar over, at den ejer et stk. Sønderskov og valgte selv at renovere den. Da sneen forsvandt gik de i gang med at rydde op, sætte ny flagstang op og rydde festpladsen for at give plads og luft. Skoven fremtræder i dag tilgængelig og alle kan frit benytte den.